VISAN | DEZINSEKCIJA
Naziv štetočine: KOMARCIVrsta / podvrsta: Od 4000 vrsta komaraca za naše podneblje su interesantne vrste roda Anopheles, podfamilija Anophelinae i vrste rodova Aedes, Culex, Culiseta, i podfamilija Culicinae.
Karakterističan opis: Dužina tela ovih insekata se kreće od 3 do 10 mm. Boja tela je različita kod različitih vrsta: sivožućkasta, crvenkasta, crna i dr. Telo se sastoji od glave, toraksa sa krilima i abdomena. Na glavi se nalaze fasetovane oči, antene, palpe i rilica. Rilica je složene građe i prilagođena bodenju i sisanju krvi kod ženki, a biljnih sokova kod mužjaka. Grudi su sastavljene od tri dela na kojima se sa stomačne strane nalazi po par nogu, a sa leđne, više prema boku se nalaze krila.
Vreme i način razmnožavanja: Oplođenje komaraca kod većine vrsta se odvija u vazduhu, u rojevima koji se formiraju u večernjim ili jutarnjim satima. Dužina razvića jaja u oplođenoj ženki je različita. Ženke polažu jaja na površini vode pojedinačno ili slepljena u formi čunića. Iz jaja se pili larva koja se presvlači tri puta i prelazi u stadijum lutke. U optimalnim uslovima ceo razvoj od jajeta do odraslih traje 14 dana. Broj generacija u toku godine se kreće između 2 i 8.
PREVENTIVNE MERE
  • ukloniti različite nepotrebne predmete i posude u kojima se nakuplja voda (auto-gume, flaše, konzerve,igračke i druge vrste posuda)
  • redovno (jednom nedeljno) prazniti ili menjati vodu u posudama koje su u uporabi i zadržavaju vodu
  • različite posude za vodu zatvoriti poklopcem, gustom mrežom ili folijom
  • propisno odlagati krupni otpad na za to predviđena mesta
  • održavati otvorene bazene, ukrasna jezerca, fontane
  • održavati ispravnim sisteme za odvođenje, drenažu i prikupljanje voda
  • održavati septičke jame, držati ih hermetički zatvorene
  • održavati zelene površine, uređivati vrtove kako se u njima ne bi zadržavale odrasle jedinke komaraca
  • tretman biološkim larvicidom
Call Now Button