[layerslider id="12"]
O NAMA

VISAN ZgradaPočetkom 2004. godine formiran je Zavod za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju „Visan“, koji već osam godina uspešno obavlja svoju delatnost, a po broju zaposlenih i ostvarenim godišnjim bruto prihodom zauzima čelnu poziciju u već stvorenom poslovnom sistemu Visan. Osnovna delatnost obuhvata mere preventivno sanitarne zaštite.
Preventivne mere sprovodi kroz dezinfeckiju skoro svakodnevno, ukoliko se radi o prostorijama i objektima koji su pod sanitarnim nadzorom. Tako se uspešno sprovodi dezinsekciju u cilju suzbijanja štetnih vrsta insekata koji su prenosioci uzročnika oboljenja ljudi i životinja i uzroč nika kvarenja namirnica. Neki štetni insekti u stadijumu larve, osim oštećenja namirnica, uzrokuju da se takvi proizvodi proglašavaju higijenski ne ispravnim. U preventivnim merama posebno mesto ima deratizacija. Te mere se sprovode u skladu sa biologijom glodara i zahtevima pojedinih vrsta objekata, kao i u skladu sa odgovaraju im zakonskim odredbama. Za sprovođenje deratizacije pripremaju se odgovaraju i godišnji planovi.

Zavod za DDD „Visan“ je ovlašćena zdravstvena institucija koja, po epidemiološkim indikacijama nadležne inspekcijske službe može izvesti sve postupke dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije.

Široki razvojni program i formiranje svih aspekata poslovne politike su podržavani ne samo od vlasnika i ukupnog menadžmenta, već i od svih zaposlenih, koji su nastojali da svaku svoju radnu obavezu izvrše saglasno visokim standardima u oblasti primarne zdravstvene zaštite i sopstvenim obavezama u smislu zahtevanog kvaliteta usluga koje prate kvalitet.

Tako je u drugoj polovini 2004. godine od strane THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK izdata grupa sertifikata, kojim se potvrđuje da menadžment Visana u potpunosti primenjuje standarde OHSAS 18001, ISO 14001 i ISO 9001. Time su Visan i Zavod za DDD „Visan“ postali prvi na prostoru Srbije i Crne Gore koji su uveli i primenjuju integrisani sistem menadžmenta u ovoj oblasti u navedenim standardima. Navedeni standardi su i pre dobijanja odgovarajućih sertifikata pratili sve usluge Visana, stvarajući dugoročni osećaj odgovornosti za ostvareni poslovni rezultat.

U poslovnoj politici posebno mesto zauzima zaštita životne sredine. Zadatak tog segmenta poslovne politike je da ostvari prava zaposlenih, ali i njegovom okruženju, na život i rad u zdravoj životnoj sredini. Radi ostvarenja tog dela poslovne politike insistira se na opredeljenosti i posvećenosti menadžmenta da poštuje sve zakonske propise i zahteve međunarodnih standarda radi zaštite prirodnih vrednosti zemljišta, vode, vazduha, flore i faune. Za ostvarenje tog cilja insistira se na definisanju ovlašćenja i odgovornosti radnika Visana, kao i na stalnoj obuci i stručnom osposobljavanju. Svaki standard koji prati primarnu zdravstvenu zaštitu u Visanu je detaljno analiziran u smislu aspekta životne sredine na koju se odnose te delatnosti. Radi se o primeni standarda, odgovaraju ih zakonskih propisa kojih se treba pridržavati, dokumenata (poslovnika, procedura, upustava) koji regulišu primenu standarda uz jasno definisanu odgovornost izvršilaca, kao i svih aspekata obuke, kontrole izvršenja i izveštaja o obavljenim aktivnostima.

Naziv: Zavod za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju “VISAN”
Sedište: Jerneja Kopitara bb, 11080 Zemun, Beograd
Telefon/fax: +381 (11) 316-11-55, 319 2494, 316 1156
Datum osnivanja: 09.03.2004. godine
Matični broj: 17538985
PIB: 103267955
Broj računa: 160-108134-42
Banca Intesa, Beograd
E-mail: visan@visan.rs
Call Now Button